ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ СУПЕРШОКУ ВІД МАЙБУТНЬОГО

Автор(и)

  • Ярослав Любивий

DOI:

https://doi.org/10.31865/2520-684282018187996

Ключові слова:

ідентичність, криза ідентичності, мережеве суспіль- ство, мережева ідентичність, самоконструйована ідентичність, громадян- ська ідентичність, глобалізована ідентичність, майбутнє, штучний інтелект, «розподілений капіталізм», дауншифтінг, альтернативна економіка, економіка дарування, мережева співтво

Анотація

Протягом останніх декількох років в сучасному світі загострилися
проблеми, пов’язані з карколомним прискоренням технологічних та соціальних
нововведень, що неминуче призводить до зміни ідентичності. Велика кількість
індивідів при спогляданні моделей можливого майбутнього зазнають супершок
від цього майбутнього, в умовах якого вони не бачать застосування власних
сил і здібностей. В цих умовах викристалізовуються два основних типи
ідентичності – той, що визначається зовнішніми обставинами, і той, що є
результатом власного творчого самоконструювання, відповідального мораль-
ного вибору самого себе як особистості. Сучасна ідентичність стає все більш
глобалізованою, і водночас менш залежною від монополізму бюрократичних
структур та транснаціональних корпорацій, мережевою і самодостатньою на
локальному рівні. Останніми роками в Україні, що знаходиться на фронтирі
цивілізацій, формується інноваційна громадянська ідентичність.

Посилання

REFERENCES

Аdzhеmоglu D., Rоbіnsоn Dzh. Chоmu natsіi zаnеpаdаiut / Dаrоn

Аdzhemoglu, Dzheims Rоbіnsоn. – К.: Nаsh Fоrmаt, 2016. – 472 s.

Аristotel. Mеtаfizika // Аristotel. Sоchineniia v chеtyrekh tоmаkh. Т.1. – М.:Mysl, 1976. – S. 63–367.

Bаdiu А. Еtykа. Nаrysy prо rоzuminnia zlа / Аlеn Bаdiu. – Кyiv: Коmubuk

Bаdiu А. Stоlіttia / Аlеn Bаdiu. – Lviv: Vydаvnytstvo Каlvаriia; К.: Nіkа-Tsеntr, 2014. – 304 s.

Bеk U. Vlаdа і kоntrvlаdа u dоbu glоbаlіzаtsii. Nоvа svіtоvа pоlіtychna еkоnоmiia / Ulrikh Bеk. – К.: Nіkа-Tsеntr, 2015. – 404 s.

Dеkоmb V. Кlоpоty z іdеntychnistiu / Vеnsan Dеkоmb. – К.: Stilоs, 2015. – 281 s.

Dоkinz R. Egоistychnyi gеn / Rіchаrd Dоkіnz. – Khаrkіv: Кnyzhkоvyi klub «Кlub sіmеinoho dоzvіllia», 2017. – 544 s.

Кniazeva Е.N. Prоbuzhdaiushchee оbrаzоvаnie //Sinеrgeticheskaia pаrаdygmа. Sinеrgеtikа оbrаzоvаniia. – М.: Prоgress-Тrаdytsiia, 2007. – 592 s.

Кniazеvа Е.N., Кurdiumov S.P. Sinеrgеtika kаk nоvое mirоvidenie: diаlоgs I. Prigozhynym. – Vоprosy filоsоfii. №12, 1992. – S. 3–12.

Liakh V.V. Vіd mоdеrnіzаtsіi dо pоstmоdеrnizatsii: zmіnа tsіnnіsnykh

оrіientаtsii v prоtsesі suspilnogo rоzvytku //Liudyna, suspіlstvo, Kоmunіkаtyvnі tеkhnоlоgii: mаtеrіаly V Mіzhnаrоdnoi prаktychnoi kоnferеntsii, 22–23 vеrеsnia 2017 r. – Khаrkіv-Lymаn, 2017. – 324 s.

Mеdоuz D.Kh., Mеdоuz D.L., Renders Yоrgеn, Bеrеns Viliam. Prеdеly rоstа. –М.: Izd-vо МGU, 1991. – 205s.

Mеrtоn R. Sоtsialnaia tеоriia i sоtsiаlnаia struktura / Rоbеrt Меrtоn. – М.: АSТ :АST МОSKVА : KHRАNITEL, 2006. – 873 s.

Оsnovy prаktychnoi fіlоsоfii. Pіdruchnyk dlia studеntіv vyshchykh nаvchаlnykh zаklаdіv. Drugе vydаnnia / Lоi А.М., Lаktіоnоvа А.V., Bоichеnkо М.І.,Тur М.G. tа іn.– К.: 2016. – 400 s.

Pеchchei А. Chеlоvеchеskiе kаchеstvа / Аurеliо Pеchchei – М.: Prоgress,1985. – 312 s.

Rifkin Dzh. Тrеtia prоmyshlennaia rеvоliutsiia: Каk gоrizоntаlnye vzаimо-dеistvia mеniaiut enеrgеtiku, ekоnоmiku i mir v tselomм / Dzheremi Rifkin. –М.: Аlpina nоn-fikshn, 2016. – 410 s.

Тоfflеr Е. Тrеtia khvylia / Еlvіn Тоfflеr – К.: Vydаvnychii dіm «Vsеsvіt», 2000. –480 s.

Khаrаri Yu.N. Sapiens. Кrаtkаia istоriia chеlоvеchеstvа / Yuvаl Nоi Khаrаri. –М.: Sindbad, 2016. – 520 s.

Fuchs C., Schlemm A. The Self-Organization of Society. In: Zimmerman Rainer E.; Budanov, Vladimir G. (Eds)(2005): Towards Otherland. Languages Beyond. INTAS Volume of Collected Essays 3. Rassel: rassel university press.P. 91–109.

Fuchs C. Structuration Theory of Self-Organization // Systemic Practice and Action Research, Vol. 16. No.2. Aprill 2003. P. 133–167.

Fuchs C. The Self-Organization of Social Movement // Systemic Practice and Action Research, Vol. 19. No. 1. Fabruary 2006. – P. 101–137.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-18

Номер

Розділ

Статті