Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

«Вісник Донбаського державного педагогічного університету.

Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства»

(Herald of Donbas State Pedagogical University.

Series: sociophilosophical problems of development of man and society)

Загальні положення

Науковий збірник Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства практикує політику відкритого доступу для користувачів на основі принципів вільного поширення та обміну наукової інформації. 

Редакційна колегія наукового видання дотримується етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, спираючись на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Автори несуть всю повноту відповідальності за достовірність і зміст статей. 

Вимоги до оформлення статей

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ДАК України та мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

При опрацюванні наукової інформації з теми статті обов’язково проаналізуйте останні публікації на сайтах:

 1. http://www.sciencedirect.com (12,6млн.статей), 
 2. http://www.springerlink.com/home/main.mpx (8,8 млн.), 
 3. http://www.doaj.org (1,8 млн.),
 4. http://www.elibrary.ru (20,0 млн.).

Статті, які не відповідають вимогам до фахових статей, до друку не приймаються.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

Обсяг статті – 10-12 сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,0, розмір – 14 рt.

Термін подання рукописів:

· До 1 листопада кожного року;

· До 1 травня кожного року

Структура статті

 1. Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації): у верхньому лівому кутку сторінки в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (шрифт напівжирний TNR 12).
 2. Назва статті: має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми, (вирівнювання по центру, шрифт напівжирний, TNR 14, усі літери прописні,).
 3. Ім’я та прізвище автора (прописними літерами), учене звання, учений ступінь: вирівнювання по правому краю, (шрифт звичайний, напівжирний, TNR 14).
 4. Місце роботи: назва установи, населеного пункту (району, області), країни (вирівнювання по правому краю, шрифт звичайний, TNR 14). Звертаємо увагу на необхідність вказати не довільний переклад, а загальноприйняту або офіційну назву установи, указану на її веб-сайті та в установчих документах!
 5. Адреса електронної пошти: вирівнювання по правому краю, (шрифт курсив, TNR 14). ORCIDID(реєстрація на сайті – https://orcid.org/register)
 6. Анотація: (шрифт напівжирний); текст анотації (шрифт звичайний, TNR 12, вирівнювання по ширині). Обсяг анотації повинен бути не менше за 150 слів.
 7. Ключові слова (6–10 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень) –шрифт TNR 12; перед списком курсивом вказується «Ключові слова:» знак розділу – крапка з комою «;».
 8. Основний текст статті повинен бути структурованим та мати такі необхідні елементи (з виділенням напівжирним шрифтом по тексту статті):

-       постановка проблеми у загальному вигляді;

-       аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які посилається автор; 

-       виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

-       формулювання цілей статті

-       виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

-       висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку;

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (бібліографічний опис джерел, використаних при підготовці статті, мовою оригіналу), подаються в кінці статті (TNR – 12, інтервал – 1). Список літератури повинен включати не менше 10 посилань. Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не старша 3-4 років. Допускається не більше 20% самопосилань на кожного зі співавторів. Перелік літературних посилань наводиться без нумерації, за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті.  Бібліографічні посилання використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 8302:2015. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Усі джерела повинні мати DOI, ідентифікатор цифрового об'єкта (за винятком ретровидань), який наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела. DOI видань можна знайти на сайті https://www.crossref.org/;
 2. Блок російською мовою оформлюються подібно до відповідних елементів українською мовою. Обсяг анотації – не менше за 150 слів.
 3. Блок англійською мовою оформлюються подібно до відповідних елементів українською мовою.
 4. Розширена анотація-реферат «Abstract» (авторське резюме англійською мовою). Обсяг 2200–2800 знаків, та ключові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів) Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україно- чи російськомовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Текст повинний бути зв’язним, для поєднання речень необхідно використовувати вирази «consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» тощо. Текст реферату повинен викладатися власними словами, а не з тексту статті і повторювати структуру статті: іntroduction, аnalysis of publications, purpose, results, conclusion.
 5. References – транслітерований список літератури (латинськими літерами) за алфавітом повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological Association). Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book або http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

Відомості про кожного автора подаються наприкінці статті на окремій сторінці, де зазначається:

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________

Посада ______________________________________

Місце роботи _________________________________

Вчене звання (якщо є) _________________________

Науковий ступінь (якщо є) ______________________

Поштова домашня адреса або зручна для Вас адреса Нової пошти Вашого міста для отримання збірника: ______________________

Країна _______________________________________

Номер мобільного телефону ____________________

Адреса електронної пошти _____________________

УВАГА!!! Обов’язковою для всіх авторів, які не мають наукового ступеня, є зовнішня рецензія-рекомендація, складена доктором чи кандидатом наук – фахівцем за обраним науковим напрямом збірника.

Рукописи підлягають внутрішньому рецензуванню членами редакційної колегії збірника. Стаття може бути повернена на доопрацювання. Остаточний висновок щодо публікації статті робить головний редактор за поданням одного із членів редакційної колегії. 

 

Положення про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, вказані користувачами сайту журналу, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не поширюватимуться та не передаватимуться стороннім особам.